VEFA ULUSLARARASI TOPTAN GIDA PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. – FARKSEPETİ.COM - ‘KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’ AYDINLATMA METNİ

1. Tanımlar:
İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Farksepeti: Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Üzeri No:136/D K:2 D:2 Akfırat – Tuzla – İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Vefa Uluslararası Gıda Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’yi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişileri,

Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun kendisine vermiş olduğu yetkiye göre onun adına Kişisel Verileri işleyen ve kayıt eden gerçek ya da tüzel kişileri,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel Verilerin kısmen ya da tamamen otomatik ya da otomatik olmayan herhangi bir veri kayıt yöntemi elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlemesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verilerle gerçekleştirilen her türlü işlemi, ifade eder.


2. Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen:

Üye ve müşterilerin kişisel verilerinin kullanılması hususunda bazı kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler vardır. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla kişisel verilerin korunması için cezalar öngörülmüştür. Bununla beraber 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerinin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

6698 Sayılı KVKK ile ilgili mevzuat gereği ziyaretçi ve internet sitesine üye olan gerçek kişiler olarak muhatap sıfatıyla paylaştığınız ve verdiğiniz kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Farksepeti tüzel kişiliği tarafından belirlenen amaç ve kapsam değerlendirilecektir. KVKK uyarınca gerekli iş ve işlemleri veri sorumlusu adına veri işleyen yürütecektir. Farksepeti olarak kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacı ile gerekli güvenlik tedbirlerini almaktayız. Mevzuat gereği sizlerin rıza ve memnuniyetiniz doğrultusunda kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız hakkında size bilgilendirme yapmaktayız.

Farksepeti işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Kapsamı

Farksepeti tarafından yürütülen şirket faaliyetleri kapsamında KVKK ve ilgili mevzuat gereğince tarafınızdan verilen kişisel verileriniz internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden yapılan ziyaret ve üye bilgilerinin Ad, Soyad, Cep Telefonu Numarası, E-posta adresi, TC Kimlik No, Vergi Kimlik No, Vergi Dairesi, Teslimat Adresi, Fatura Adresi, Lokasyon bilgisi, Ödeme bilgileri, iban ve hesap no, üyelik şifresi geçmiş sipariş verileri;
- Hukuka ve iyi niyet kurallarına uygun olarak,
- Doğru ve gerektiğinde güncel tutularak,
- Belirlenmiş, açık ve meşru amaçlar için,
- İşlendikleri amaçlara uygun, sınırlı ve ölçülü olarak,
- İlgili kanun ve mevzuatta öngörülen ve gerekli tutulan süre kadar saklanması

Kurallarına uygun bir şekilde belirlenen faaliyetlerle bağlantılı ve sınırlı olacak şekilde işlenecek ve muhafaza edilecektir ve saklanacaktır.

Farksepeti’nin açıklamanıza konu olan internet sitesi kapsamında sunulan ürün hizmet avantajların gerçekleştirilmesi ve bunlardan faydalanılması faaliyet alanlarının ve yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi başta olmak üzere toplanan ve işlenen kişisel verileriniz;
- Farksepeti’nin internet ortamında satış ve pazarlama faaliyetleri için; reklam, tanıtım ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, kampanya bildirimlerini yapmak amacı ile SMS, MMS, resim, animasyon, e-posta, otomatik ve sesli arama içeren benzeri iletişim araçlarını kullanılması,
- Tedarik ve satınalma süreçleri için üye geçmiş siparişleri ve üyelik profillerinin analizi,
- Satış öncesi ve sonrası müşteri hizmetleri faaliyetleri,
- İade ve kullanım koşullarına göre iade sürecinin takibi;

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz KVKK öngördüğü şirket faaliyetleri çerçevesinde belirli ve sınırlı amaçlar dahilinde gerekli görülen 3. Kişilere iş birliği yapılan kurum, danışmanlık hizmeti alınan kurum, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, şirket yönetim ve diğer birimlerine aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Dayanağı:

Kişisel verileriniz Farksepeti tarafından;
- Üyelik formlarının doldurulması,
- Ziyaretçi kayıtları,
- Web sitesi, sosyal medya, e-posta ve mobil uygulamalar aracılığı ile ulaşan iletişim formları ve dokümanları,
- Çağrı merkezi aracılığı ile, vb. kanallarla ve farklı hukuki yollarla üye ve müşterilerin tercihlerine göre sözlü, yazılı ve elektronik ortamda Farksepeti faaliyetlerinin sürdürülmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere tabi kalarak, KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dahilinde toplanabilmekte, işlenebilmekte, saklanabilmekte ve uygun görülen kişilere aktarılabilmektedir.

Detaylı olarak Farksepeti.com internet sitesi üzerinden üye olma ve internet sitesi aracılığı ile elektronik ortamda alışveriş yapmaya istinaden otomatik toplanan ve/veya işlenen kişisel veri ve\veya özel nitelikli kişisel verilere ilişkin açık rızalar elektronik ortamda alınacaktır. Bu doğrultuda açık rıza beyanlarının toplanması üzerine, internet sitesi vasıtası ile elde edilen kişisel veri ve\veya özel nitelikli kişisel veriler işlenecek, hizmetlerimizin amaçları doğrultusunda yasal sürelerde saklanacak ve gerekli görülmesi halinde 3. kişilere aktarılacaktır.

Üyelik kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla üyelerimizin; ad, soyad, Cep No, e-posta, adres ve lokasyon bilgileri, ödeme için iban ve hesap bilgileri, fatura için tc kimlik no gibi kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri talep edilmekte ve tutulmaktadır. Bu kayıtlar üyeliğiniz aktif olduktan itibaren siz iptal ve silme talebinde bulununcaya kadar güvenlikli olarak Farksepeti bünyesinde saklanmakta ve işlenmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca veri sahipleri, Veri Sorumlusu olarak Farksepeti’ne başvuru yaparak kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili;

a) Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı 3.kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK 7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3.kişilere bilgilendirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarını her zaman kullanabilir ve bilgi talep edebilirler. Usulüne ve prosedürüne uygun olarak yapılan başvuru ve talepleriniz Farkspeti tarafından 30(otuz) gün içerisinde değerlendirilip cevap verilecektir.
Bilgi ve başvuru taleplerinizi açık anlaşılır bir şekilde kimlik ve iletişim bilgilerinizle [email protected] ya da [email protected] e-posta yolu ile ya da yazılı ve ıslak imzalı olarak elden ya da posta ile Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Üzeri No:136/D K:2 D:2 Akfırat/Tuzla/İstanbul adresine gönderebilirsiniz. Bu prosedüre uygun olarak gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması ya da yapılan başvuruya süresinde cevap verilmemesi durumlarında Farksepeti’nin; cevabın tebliğini takiben 30 ve her durumda başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak mevzuat uyarınca yasal başvuru yolu tüketilmeden şikayet yoluna gidilmez. Kişisel verileriniz konusunda Farksepeti tarafından, mevzuat gereği düzenlenen kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin politikalarımızı www.farksepeti.com adresinden takip edebilirsiniz. İş bu politika, açık onay ve yasal mevzuat düzenlemeleri yanında Farksepeti kişisel verilerinizin korunması, saklanması ve mevzuat dışı kullanılmaması konusunda gerekli dikkati ve özeni göstermekte ve 3. kişiler tarafından bu verilere erişiminin engellenmesi konusunda gerekli teknik ve idari altyapı ve tedbirleri almaktadır.

ADI SOYADI :
TARİH / İMZA :